Regulamin

Regulamin portalu Twoja Podologia

          1.      Informacje ogólne

1.1. Wydawcą Ogólnopolskiego Portalu Informacji o Podologii www.twojapodologia.pl (zwanego dalej Portalem) jest firma Centrum Biomechaniki Chodu Michał Baryń ul. Książąt Pomorskich 1B 83-330 Żukowo

1.2. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

1.3. Użytkownik – to każda osoba korzystająca z Portalu i/lub Usług przez niego udostępnianych – usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.).

1.4. Ogłoszeniodawca – zlecającym ogłoszenie/reklamę w Portalu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie przewidzianej polskim prawem. Ogłoszeniodawca powinien podać prawdziwe i aktualne dane osobowe i aktualizować je w miarę konieczności. Portal może żądać udokumentowania przez Ogłoszeniodawcę podawanych przez niego danych.

1.5. Materiał – każda treść, zdjęcia, znaki graficzne, dane firmowe do wykorzystania w Wyszukiwarce gabinetów podologicznych, a nie będące Reklamą/Ogłoszeniem, przesłane Portalowi przez Użytkownika, służące rozwojowi Portalu, merytorycznie związane z treściami publikowanymi na Portalu.

          2.      Postanowienia wstępne

2.1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług przez Wydawcę Portalu, a także zasady korzystania z Portalu oraz odpowiedzialność Wydawcy.

2.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.3. Użytkownik rozpoczynając korzystanie z Portalu potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, akceptuje wszystkie jego postanowienia i jednocześnie zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2.4. Publikacja wszelkich treści w tym reklam, uzależniona jest od decyzji Wydawcy, który zastrzega sobie prawo do odstąpienia od publikacji.

2.5. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian (m.in. merytorycznych, językowych i stylistycznych) w materiałach przesyłanych przez Użytkownika, a przeznaczonych do publikowania w Portalu.

2.6. Wydawca po wprowadzeniu w/w zmian przedstawia zmieniony materiał jego autorowi celem akceptacji.

2.7. Portal nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Zlecającym ogłoszenie (Ogłoszeniodawcą) i Użytkownikiem Portalu, ani innymi osobami nawiązującymi stosunki zobowiązaniowe z Ogłoszeniodawcami lub użytkownikami Portalu.

2.8. Właściciel Portalu nie odpowiada w żaden sposób za skutki wykonania, bądź niewykonania oferowanej przez Ogłoszeniodawcę usługi, nie odpowiada za działania Ogłoszeniodawców, w szczególności za jakość usług oraz za wypłacalność stron.

2.9. Zamieszczenie Materiałów jest bezpłatne.

2.10. Zamieszczanie Reklam/Ogłoszeń jest płatne zgodnie z cennikiem zamieszczonym na Portalu.

          3.      Dostęp i warunki techniczne

3.1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu użytkownik powinien posiadać dostęp do internetu, przeglądarkę internetową Mozilla FireFox w aktualnej wersji (zalecana), przeglądarkę Chrome, Internet Explorer, Opera (również aktualne).

3.2. Wydawca informuje, że dla optymalnego korzystania z Portalu w niektórych wypadkach konieczne jest włączenie obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

3.3. W przypadku pojawienia się problemów z korzystaniem z Portalu można kontaktować się z administracją Portalu pod adresem mailowym: kontakt@twojapodologia.pl Wydawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi w terminie 72 godzin od otrzymania uwag.

3.4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu i skutki korzystania z Portalu.

3.5. W celu zamieszczenia wpisu w Wyszukiwarce Gabinetów Podologicznych, o prowadzonym przez Użytkownika gabinecie podologicznym należy przesłać na adres kontakt@twojapodologia.pl dane:

 • Nazwa gabinetu
 • Adres firmy (ulica, miasto, kod pocztowy, województwo)
 • Telefon (max. 2 nr telefonu ze wskazaniem głównego)
 • E-mail (jeśli jest)
 • Adres www (jeśli jest)
 • LOGO (jeśli jest – format JPG, wymiar min. 400x400px, plik z logiem musi być nazwany wg schematu – „nazwisko-miasto-logo” lub „nazwa firmy-miasto-logo” )
 • Opis gabinetu lub najbardziej charakterystyczne zabiegi (max. do 150 wyrazów).
 • Zdjęcia (format JPG, max 2 szt.)

3.6. Wpis w Wyszukiwarce jest darmowy – wersja standard.

3.7. Ustala się, że w Wyszukiwarce Gabinetów Podologicznych mogą się znaleźć gabinety, które w zakresie swoich usług mają przynajmniej:

 • korektę wrastających paznokci z wykorzystaniem metalowych klamer ortonyksyjnych,
 • usuwanie odcisków,
 • usuwanie hiperkeratoz,
 • rekonstrukcję paznokci,

a osoby wykonujące te zabiegi legitymują się ukończeniem minimum szkolenia wykraczającego poza podstawowe w zakresie specjalistycznej pielęgnacji stóp.

3.8. Gabinety ubiegające się o dodanie do Wyszukiwarki Gabinetów Podologicznych, a posiadające stronę internetową muszą mieć na niej wyraźnie oznaczony przynajmniej dział/stronę/podstronę dotyczącą swojej działalności w zakresie zabiegów podologicznych.

3.9. Portal zastrzega sobie możliwość odstępstwa od niektórych w/w wymagań.

3.10. Portal na etapie weryfikacji może zwrócić się do osoby zainteresowanej dodaniem swojego gabinetu o udostępnienie np. w formie elektronicznej, dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności związanej z wykonywaniem określonych usług podologicznych.

3.11. Użytkownik wysyłając swoje dane do Wyszukiwarki, wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie okresowo drogą mailową informacji, z zebranymi najciekawszymi informacjami pochodzącymi z portalu. Przesyłane wiadomości nie będą stanowić oferty handlowej.

4.      Prawa i obowiązki Użytkowników

4.1. Użytkownik akceptując poniższy Regulamin otrzymuje prawo korzystania z Portalu pod warunkiem poszanowania własności intelektualnej oraz postępowania zgodnie z obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej prawem.

4.2. Zabronione jest korzystanie z Portalu i oferowanych przez niego Usług w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

4.3. Użytkownik przekazując Wydawcy Materiały do wykorzystania dla potrzeb Portalu oświadcza, że jest ich wyłącznym właścicielem i posiada do nich pełne prawo oraz wyraża zgodę na ich dalsze, bezpłatne wykorzystywanie przez Portal w celach promocyjnych, reklamowych Portalu oraz oświadcza, że wpisy te są wolne od roszczeń podmiotów trzecich.

4.4. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Portal swoich Materiałów do celów komercyjnych i promocyjnych, w szczególności poprzez dołączanie reklam.

4.5. Użytkownik udziela Portalowi bezpłatnej licencji na publikowanie fragmentów lub całości Materiałów w innych serwisach internetowych promujących Portal.

          5.      Prawa i obowiązki Wydawcy

5.1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Portalu.

5.2. Wydawca nie podnosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z Usług oferowanych przez Portal oraz wykorzystania treści w nim zamieszczonych.

5.3. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wykorzystywania przez Użytkownika Portalu w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem.

5.4.  Wydawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

5.5. Wydawca zastrzega sobie prawo do zapisywania na dysku twardym komputera Użytkownika plików cookies niezbędnych do sprawnego przepływu informacji oraz badań statystycznych.

          6.      Prawa autorskie

6.1. Portal zawiera utwory, do których wszelkie prawa są zastrzeżone dla Wydawcy, wyłączając z tego utwory oznaczone inaczej, do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim.

6.2. Korzystanie z Portalu i zawartych na nim treści odbywa się na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6.3. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie wszystkich utworów zawartych w Portalu bez pisemnej lub wyrażonej w formie elektronicznej zgody Wydawcy.

6.4. Wydawca dopuszcza możliwość wykorzystywania treści zawartych w Portalu w celu cytowania, tylko w przypadku wyraźnego zaznaczenia, że dany materiał pochodzi z Portalu www.twojapodologia.pl i zawsze (jeśli to technicznie jest możliwe) konieczne jest umieszczenie aktywnego URL-a (linku) do strony Portalu. Jeżeli brak jest takiej możliwości należy jako źródło pobrania Materiału wskazać: „Ogólnopolski Portal Informacji o Podologii – www.twojapodologia.pl”. Dodatkowo musi być podany również autor Materiału, widniejący zawsze w stopce na końcu Materiału.

6.5. Użytkownik udostępniający za pośrednictwem Portalu Materiały, do których posiada, jako twórca prawa autorskie wyraża zgodę na ich dalsze wykorzystywanie przez Wydawcę, w celach służących Portalowi.

6.6. Użytkownik poprzez udostępnienie Portalowi Materiałów wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Portalu prowadzonego przez Wydawcę, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883) oraz Regulaminem korzystania z Portalu.

6.7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Wydawcy Portalu informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

6.8. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Wydawcy Portalu informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Portalu.

          7.      Ochrona prywatności i danych osobowych

7.1. Użytkownik posiada prawo wyboru danych, które udostępnia, a które będą go identyfikowały.

7.2. Administratorem danych osobowych gromadzonych przy użyciu Portalu jest Wydawca.

7.3. Wszelkie dane (osobowe i nieosobowe) Użytkownika zbierane są przez Portal za zgodą Użytkownika i przez niego są udostępniane Portalowi. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami stosownej ustawy.

          8.      Płatności

8.1. Wydawca jest płatnikiem VAT.

8.2. Płatność za Reklamę na Portalu może nastąpić za pośrednictwem przelewu na konto bankowe Wydawcy Portalu.

8.3. Na wszystkie świadczone usługi Wydawca Portalu wystawia fakturę.

8.4. Ceny przedstawione w Cenniku są cenami brutto.

8.5. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak faktura, faktura korygująca itp.

          9.      Postanowienia końcowe

9.1. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

9.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronach Portalu. Data publikacji przedstawiana jest każdorazowo przy Regulaminie.

9.3. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Portalu prosimy przekazywać do Wydawcy Portalu, za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@twojapodologia.pl), bądź korespondencyjnie na adres podany w pkt. 1.1. niniejszego Regulaminu.

9.4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Portalem, a Użytkownikiem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

Data opublikowania regulaminu 18.02.2014 r. aktualizacja dnia 25.03.2018 r.

podologia