Gabinet podologiczny – sprawozdanie za odpady

2662

W dniu 15 marca upływa ustawowy obowiązek przedłożenia corocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

odpady w gabinecie podologicznymObowiązek ten spoczywa również na właścicielach gabinetów podologicznych

ponieważ zgodnie z definicją obowiązującej ustawy o odpadach, klasyfikują się oni jako Wytwórcy odpadów czyli tak naprawdę każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów).

Podmioty obowiązane do sporządzania rocznego sprawozdania składają go marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Posiadacz odpadów zobowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania o odpadach, wypełnia i przekazuje marszałkowi województwa tylko te działy, które go dotyczą.

OBOWIĄZEK EWIDENCJI ODPADÓW

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów.

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, nie dotyczy wytwórców odpadów komunalnych – inaczej mówiąc w przedmiotowych sprawozdaniach nie ujmujemy żadnych informacji o odpadach komunalnych.

odpady niebezpieczne w gabinecie podologicznymUproszczoną ewidencję, wyłącznie w postaci karty przekazania odpadów mogą prowadzić gabinety, które:

  • wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,
  • wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi,
    w ilości do 5 Mg (ton) rocznie,

Prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów, wyłącznie za pomocą karty przekazania odpadu, nie zwalnia przedsiębiorcy od sporządzenia rocznego sprawozdania o odpadach.

Posiadacz odpadów jest obowiązany do przechowywania dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.

Biorąc powyższe pod uwagę, w przypadku typowych gabinetów podologicznych możemy mieć do czynienia z dwoma rodzajami sprawozdawczości:

Sytuacja 1

Z Kart przekazania odpadu, wynika, że wytworzyliście ponad 100kg odpadów niebezpiecznych lub więcej niż 5 ton innych niż niebezpieczne (mało realne, ale możliwe).

W tej sytuacji zbieracie w/w Karty przekazania odpadu oraz musicie prowadzić na bieżąco Karty ewidencji odpadów. Dla każdego typu (kodu) odpadu prowadzi się oddzielną Kartę ewidencji.

Do Marszałka wysyłany zostaje jednak inny jeszcze dokument, a mianowicie Zbiorcze zestawienie danych o wytworzonych odpadach, a które sporządza się na podstawie obu powyżej już wymienionych.

gabinety podologiczne

Sytuacja 2 – najczęstrzy przypadek

Z Kart przekazania wynika, że wytworzyliście do 100kg odpadów niebezpiecznych i nie więcej niż 5 ton innych niż niebezpieczne.

W takiej sytuacji, zbieracie przez rok Karty przekazania odpadu, by na ich podstawie sporządzić, właśnie teraz do 15 marca) Zbiorcze zestawienie danych o wytworzonych odpadach i wysłać je do właściwego Marszałka województwa.

Karta przekazania odpadu – wzór do pobrania.

Karta ewidencji odpadu – wzór do pobrania.

Zbiorcze zestawienie danych o wytworzonych odpadach – wzór do pobrania.

Przykład wypełnionego zestawienia

Paweł Stodulski
Iga Misiak-Stodulska